Všeobecné podmínky radynet

1. Poskytovatel se zavazuje 

Poskytovat uživateli službu datových přenosů 24 hodin denně bez omezení stahovaných dat dle aktuální nabídky, případně dle smluvené rychlosti a ceny. Zabezpečovat provoz sítě tak, aby případné poruchy byly vyřešeny v co nejkratší době. 

 

2. Uživatel se zavazuje 

Dodržovat všeobecné provozní podmínky sítě. Platit stanovené poplatky za poskytované služby dle platebních údajů uvedených na smlouvě a to nejpozději v den splatnosti. Částka je vždy za uplynulé období. V případě nezaplacení měsíčního paušálu po termínu splatnosti, bude uživateli zpomalena rychlost internetu. V případě, že během dalších 14 dní neuhradí poplatek, může být uživatel od sítě odpojen. Je zakázáno rozebírat instalované hardwarové zařízení, zasahovat do něj a měnit jeho konfiguraci (přístup je chráněn heslem, které uživateli není sděleno). Dále je zodpovědný za veškerou aktivitu a přenášená data, která pocházejí z jeho IP adresy, zároveň je doporučeno mít nainstalovaný antivirový program (AVAST - pro domácí využití zdarma, ESET NOD32, AVG apod.). V případě zavirování bude uživatel upozorněn a případně odpojen od internetu do doby, kdy zajistí nápravu. Po předchozí domluvě umožnit poskytovateli přístup k zařízení, pokud to bude třeba v rámci servisních prohlídek, rekonfigurování sítě, či zařízení potřebné. Chránit přijímací zařízení (hardware) před zásahem třetích osob. Neposkytovat informace a připojení třetím osobám. Nezasahovat mechanicky ani SW do zařízení instalovaných poskytovatelem (jak u uživatele, tak na celé síti). Případné zásahy mohou vést k odpojení uživatele od sítě. 

 

3. Všeobecná ustanovení 

V případě vzniku škody povětrnostními podmínkami, bouřkou či krupobitím, poskytovatel zajistí zdarma výměnu pronajatého zařízení pro příjem internetu. Pokud je zařízeni v majetku uživatele, musí si  zařízení zakoupit nové. Nelze zodpovídat za výpadky elektrické energie (hlavní vysílací místa jsou zálohována), či za výpadky vyšších poskytovatelů datových služeb.

 

4. Smlouva a její platnost 

Podepsanou smlouvu v písemné podobě obdrží každá za zúčastněných stran. Případné změny či doplňky budou vyhotoveny písemně a stanou se platnou přílohou dané smlouvy. Zúčastněné strany podepisují smlouvu a dodatky v dobrého duševního zdraví a nejeví se jim v rozporu s dobrými mravy. Platnost a účinnost smluvního vztahu vzniká dnem podpisu smluvních stran. Součástí smluvního vztahu jsou všeobecné podmínky a ceník služeb, které jsou uvedeny na webové adrese www.radynet.cz

 

5. Výpověď smlouvy 

Výpověď musí být písemná. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. V případě ročního předplatného uživateli dobíhá tato doba (výpovědní doba 1 měsíc je stejná). 

 

 6. Platby za služby 

Platby budou prováděny na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, případně hotově proti dokladu o zaplacení. 

 

 7. Kvalita služby 

Uživatel, v případě nedostupnosti služby, výrazného zpomalení, či nějakého jiného problému, nejprve zajistí odstranění možného problému na jeho straně. Zkontrolováním připojení zařízení na elektrickou energii - provede odpojení a připojení elektriky, zkontroluje kabelové spojení a restartuje PC. Následně, pokud problém přetrvává, zavolá na servisní telefonní číslo (uvedené na webových stránkách), případně pošle email či SMS. 

Poskytovatel pracuje na zkvalitňování služby. Za nedostupnost v kompetenci poskytovatele se nepovažuje například výpadek v důsledku živelné pohromy, či nařízení správního orgánu,  nebo porucha mimo infrastrukturu ve vlastnictví poskytovatele. V ostatních případech má uživatel nárok na přiměřenou slevu.

 

 8. Změna všeobecných podmínek a cen 

Veškeré změny budou uvedeny na webových stránkách.

 

 

V Nezbavěticích dne 7.3.2015